Mene su iz agencije za naplatu kontaktirali više puta zbog duga prema Telnoru. Ja sam pola računa isplatila do poslednjeg roka, posle kog su mi rekli da će podneti tužbu. Ostalo mi je još 5.000,00 dinara duga, a taj poslednji rok je bio u julu. Još uvek nisam dobila nikakav poziv iz suda i zanima me koja je procedura, šta se dešava kad taj rok za plaćanje istekne? Ja sam studentkinja, nemam nikakvu imovinu, ni prihode, i živim sa svojim roditeljima.

Poštovana,

 

Opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži navedenog mobilnog operatera sadrže uslove prema kojima oni posluju, zaključuju ugovore, kako sam naziv kaže uslove pružanja i korišćenje usuga. U Opštim uslovima su unapred određena prava i obaveze strana i sa kojima se saglašavate pri potpisivanju ugovora.Oni su javno objavljeni i dostupni tako da se podrazumeva da ste upoznati s njima u času zaključenja ugovora. Uslovi za eventualnu ništavnost nekih odredbi Opštih uslova predviđeni su članom 143. Zakona o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Službeni list SRJ”, br. 31/93 i “Službeni list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja).

Konkretno, u članu 7 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga predviđen je način plaćanja:

„Pretplatnik je dužan da plati cenu za Telenorove usluge na osnovu računa koji će Telenor ispostavljati pretplatniku najmanje jednom mesečno.Presek usluga se vrši poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, zbog čega se deo saobraćaja nakon preseka prikazuje u specifikaciji,a njegov obračun se vrši I pripisuje računu za naredni mesec.

Račun za uluge pružene u prethodnom mesecu dospeva na plaćanje svakog 20. U mesecu, pričemujeTelenor  ovlašćen danasvakidospeli  neizmireni iznospretplatniku zaračuna zakonsku zateznu kamatu, počev od prvog dana nakon dospeća računa.“

Zakonska zatezna kamata predstavlja naknadu koju dužnik duguje kada zakasni sa ispunjenjem ugovorene obaveze, utvrđena je Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zateznoj kamati (“Službeniglasnik RS”, бр.119/12).

U članu40Opštih uslovi pružanja i korišćenja usluga predviđen je način rešavanja sporova:

„Zasvesporove Telenora ikorisnika fizičkih licaugovara senadležnost Prvog osnovnog sudauBeogradu.“

Problem nastaje kada postoji više dužnika sa relativno malim iznosima dugovanja, neisplativo niskim za pokretanje sudskog postupka. Poverilac u tom slučaju pribegava angažovanju agencija za naplatu dugovanja, čija je delatnost predviđena Uredbom o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010).

U pitanju je vansudskanaplata potraživanja 1. neposredno za prvobitnog pružaoca usluge ili 2. ustupanjem potraživanja pružaoca usluga agenciji za naplatu potraživanja.

U procesu vansudske naplate agencija za naplatu potraživanja kontaktira dužnike putem: pismenih opomena, telefonom i neposrednim sastancima, elektronskom poštom. Obaveštava ih o dužnostima i iznalazi načine za najefikasnije ispunjavanje cilja-naplate potraživanja. U krajnjem slučaju dolazi do pokretanja spora, što iziskuje dodatne, administrativne troškove za dužnika.

S obzirom na mali iznos dugovanja, Vašem poveriocu-mobilnom operateru i agenciji koja je angažovana ne ide u prilog pokretanje postupka koji dugo traje, oduzima vreme i komplikovan je pa će najverovatnije biti dosledni u naplati potraživanja vansudskim putem, o čemu ćete svakako biti obavešteni ponovo od strane same agencije. A Vi se i sami možete javiti agenciji ili Telenoru i isplatiti novac koji dugujete. 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)