Poštovani, suprug je bio preduzetnik i na osnovu prometa radnje je dobio kredit od banke. Kredit je uredno izmirivao 2 godine. Medjutim biznis je propao i više nije bio u mogućnosti da izmiruje rate kredita. Banka je pokrenula sudski postupak i dobili smo Rešenje od katastra o upisu založnog prava na stan, iako je još 2010. upisana hipoteka na pomenuti stan u korist druge banke kao zaloga za stambeni kredit koji sam ja uzela i koji uredno izmirujem. Interesuje me da li se može uspostavljati hipoteka na stan nad kojim već postoji hipoteka druge banke i da li banka može dati stan na prodaju, kao i šta da učinimo da bismo zadržali stan. Unapred hvala.

Poštovana,

U slučaju pokretanja postupka izvršenja na nepokretnosti, izvršni poverilac ima pravo da zahteva izvršenje na nepokretnosti dužnika koje se sprovodi zabeležbom rešenja o izvršenju u javnu knjigu, utvrđenjem vrednosti nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem izvršnih poverilaca iz iznosa dobijenog prodajom (Član 104 Zakona o izvršenju i obezbeđenju). Postojanje hipoteke drugog poverioca na stanu ne isključuje mogućnost namirenja izvršnog poverioca po čijem predlogu je određeno izvršenje. U tom slučaju, nakon prodaje nepokretnosti, prvenstvo namirenja ima založni poverilac čije je založno pravo (hipoteka) upisano u javne knjige (hipotekarni poverilac – prva hipoteka), a nakon njega izvršni poverilac po čijem predlogu je određeno izvršenje – druga hipoteka (Član 138 Zakona o izvršenju i obezbeđenju).

Mladi Pro Bono