Poštovani, zanima me kolika je poreska stopa na poklon nekretnine, u slučaju kada sin poklanja majci nekretninu. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Vaša majka se u odnosu na Vas nalazi u drugom naslednom redu. Prema čl. 21 Zakona o porezima na imovinu, porez na nasleđe i poklon ne plaća poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan na poklon primljeni stan, ako je sa poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona. Dakle, ukoliko je Vaša majka živela sa Vama najmanje godinu dana u zajedničkom domaćinstvu, oslobođeni ste plaćanja poreza. U suprotnom, dužni ste da platite porez po stopi od 1.5%. Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave. Poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaključen u pismenoj formi – danom prijema poklona.

Mladi Pro Bono