U presudi koju je donelo Apelacioni sud napravljna je greška u datumu. Piše da je presuda pravosnažna 12.0X. a u dispozitivu piše da je o mojoj žalbi rešavano 16.0X.na sednici veća. Da li zbog ove greške mogu da tražim poništenje presude? U kom roku od primanja presude? Da li mogu da iskoristim ovu grešku jer je očigledano da pravosnažnost nije tačna, odnosno, ne znam da li su uopšte i raspravljali i mojoj žalbi i kog datuma. Tužilac pomoću ove presude traži izvršnje. Da li zahtevom za poništenje presude mogu da odložim ili ukinem izvršnje Hvala unapred

Poštovani,

Zakonom o parničnom postupku propisano je da greške u imenima i brojevima, kao i druge očigledne pogreške u pisanju i računanju prilikom izrade presude mogu biti ispravljene u svako doba donošenjem posebnog rešenja od strane suda. Podnesak kojim stranka traži ispravku presude ne predstavlja pravni lek. Razlozi za izjavljivanje vanrednog pravnog leka su načelno bitna povreda odredaba parničnog postupka ili pogrešna primena materijalnog prava. To znači da Vi na osnovu greške u datumu ne možete pobijati tu presudu.

S obzirom da drugostepena presuda ima dejstvo prema strankama od dana kada im je dostavljena, ako je rok za dobrovoljno izvršenje presude protekao, presuda je postala izvršna te se može sprovesti postupak izvršenja.