Zbog parnice koja se vodi skoro 20 god. pred opštinskim sudom u Beogradu, još uvek bez i jedne jedine presude podneo sam Ustavnom sudu ustavnu žalbu. Ustavnom žalbom ja sam od Ustavnog suda Srbije tražio da odluči da li je povređeno moje pravo na suđenje u razumnom roku garantovano članom 32. stav 1. Ustava Srbije i ništa više (zahtev za utvrđenje postojanja kršenja Ustavom zajamčenih prava). Obzirom da je naknada štete regulisana čl.89. st.3. i čl.90. st.1. Zakona o Ustavnom sudu nisam tražio od Ustavnog suda naknadu štete, smatrajući da ukoliko Ustavni sud usvoji moju žalbu na to imam pravo u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu. Takođe od Ustavnog suda nisam ni tražio objavljivanje odluke u Službenom glasniku. Citiram Clan 89. stav3: “Odluka Ustavnog suda kojom se usvaja ustavna žalba je pravni osnov za podnošenje zahteva za naknadu štete ili otklanjanja drugih štetnih posledica pred nadležnim organom, u skladu sa zakonom.“ Clan 90 stav 1: “Na osnovu odluke Ustavnog suda iz clana 89. stav 3. ovog zakona, podnosilac ustavne žalbe može da podnese zahtev za naknadu štete Komisiji za naknadu štete, radi postizanja sporazuma o visini naknade“ Moje pravo na naknadu štete proističe iz čl.89. st.3. i čl.90. st.1. samog Zakona o Ustavnom sudu i to mi pravo ne može biti ničim oduzeto. Stoga Ustavnom sudu nisam postavio nikakav drugi zahtev, osim da odluči da li je povređeno moje Ustavno pravo iz čl.32. st.1. Ustava Srbije. .“Ustavni sud je “vezan“ zahtevom iz ustavne žalbe i prilikom odlučivanja kreće se u granicama postavljenog zahteva “(Stavovi Ustavnog suda u postupku ispitivanja i odlučivanja po ustavnoj žalbi r.br.8. stav 2.na strani br.6. i čl.3. st.1 ZPP-a). Ustavni sud usvaja moju žalbu ali očigledno prekoračuje granice postavljenog zahteva, krši svoje proklamovane stavove i u obrazloženju odluke navodi, citiram: “Imajući u vidu da podnosilac ustavne žalbe nije postavio zahtev za naknadu štete, Ustavni sud je ocenio da se pravično zadovoljenje podnosioca ustavne žalbe zbog konstatovane povrede prava u konkretnom slučaju može ostvariti objavljivanjem odluke Ustavnog suda u “Službenom glasniku Republike Srbije“.“ Pitanja: 1. Kako da se izborim za moje pravo na naknadu štete? 2. Ukoliko Komisija za naknadu štete odbije moj zahtev za naknadu zbog citiranog stava i ocene Ustavnog suda, šta da preduzmem? 3.Da li da tužim Republiku Srbiju za naknadu štete i ponovo uđem u dokazano neefikasno pravosuđe? 4.Da li da se odmah obratim Sstrazburu predstavkom ili da sačekam odgovor komisije? 5. Da li ako tužim državu i to se otegne preko 6 meseci gubim pravo predstavke Strazburu? 6. Da li da tražim (ako imam pravo na to) da Ustavni sud revidira svoju odluku? Unapred zahvalan

Poštovani,

Trenutni položaj u pravnoj stvari, je u pogledu rokova prilično nezahvalan, obzirom da ne možete predvideti odluku Komisije, a s druge strane, rok za podnošenje predstavke sudu u Strazburu je 6 meseci od donošenja odluke Ustavnog suda.

Kako smo vas razumeli, vi ste dobili na Ustavnom sudu ali, pošto niste tražili naknadu štete niste sigurni da li da se za naknadu obratite Komisiji, ili da odmah ističete predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu?

Iako o vašem predmetu imamo neke okvirne informacije to na žalost nije dovoljno da damo celovit i izvestan odgovor. Pokušaćemo ipak da to učinimo prema onome što znamo.

Mislimo da prema onome što ste nam naveli imate solidne osnove za obraćanje Sudu u Strazburu.Uslov za obraćanje Sudu u Strazburu je da od donošenja presude konačne sudske instance, u našem slučaju Ustavnog suda, do podnošenja predstavke Sudu, ne prođe 6 meseci. S druge strane ako se obratite Komisiji ne možemo znati kakva će biti odluka Komisije, ali se može desiti da do donošenja odluke vama istekne rok od 6 meseci od donošenja odluke Ust. suda u kome ste obavezni da se obratite sudu u Strazburu. Vama se ovde nameće jedna odluka-da li želite da postupak pokrećete pred Komisijom, Sudom u Strazburu ili istovremeno i jednom i drugom instancom. Da bi smo vam na ovo direktno odgovorili morali bi smo da znamo mnogo više o predmetu a najvažnije pitanje je kada je doneta odluka Ust. suda?

Što se tiče vašeg poslednjeg pitanja, nemate pravo da tražite od Ust. suda da svoju odluku revidira, kako je Ust. sud najviša sudska instanca.

Takođe, ne bi smo vam preporučili ni da tužite državu, mada vam ta mogućnost naravno uvek postojipre svega zbog dužine postupka i malih šansi na uspeh.

Vraćamo se na vaše prvo pitanje: Kako da se izborite za vaše pravo na naknadu štete?

Ustavni sud u svojoj praksi uopšte retko usvaja ust.žalbe, a posebno one kojima se izričito traži naknada štete u samom podnesku, pa je, sa te strane vaša odluka da sa zahtevom za naknadu štete krenete tek po vas povoljnoj odluci Ustavnog suda bila pravilna sa procesnog stanovišta. Međutim kako je Ustavni sud u vašem slučaju u izreci presude konstatovao da smatra da pravično zadovoljenje može biti ostvareno objavljivanjem presude u Službenom glasniku, smatramo da je verovatnoća da Komisija usvoji vaš zahtev za naknadu štete mala. Zato bi smo vas uputili na Sud u Strazburu kao instancu na kojoj bi eventualno mogli ostvariti svoje pravo. Pravni osnov za podnošenje predstavke Strazburu mogao bi biti u povredama člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji slično kao i član Ustava na koji ste se pozvali u vašoj Ustavnoj žalbi, sankcioniše pravo na pravično suđenje,t.j. na suđenje u razumnom roku, a činjenica da već imate presudu Ust. suda u vašu korist koja ovo i potvrđuje kao i da niste dobili nikakvu naknadu, predstavljaju više nego solidnu osnovu.

Da li ćete predstavku Sudu u Strazburu uputiti pre obraćanja Komisiji, ili uporedo, čekajući odgovor Komisije, ili pak pošto komisija eventualno odbije vaš zahtev, moraćete sami da odlučite kako nam nije poznato kada je doneta odluka Ust. suda po vašoj Ust.žalbi? Svakako pazite da do odluke Komisije o vašem zahtevu za nalnadu štete ne istekne već pomenuti rok od šest meseci od donošenja odluke Ust.suda, posle koga gubite pravo da se obratite Sudu u Strazburu, pa ovoj prema proceni o i donesite svoju odluku.

Nadamo se da će vam naš odgovor biti od pomoći.

Slobodan Radovanović, dipl.pravnik

Advokatska kancelarija Savić