Poštovani, Dok sam bio vlasnik preduzeća (oblik d.o.o.) polovinom 200X.god. dao sam banci kao garanciju za kredit menicu (koju sam potpisao imenom i prezimenom). U toku korišćenja istog, preneo sam 100% vlasništvo i sva ovlašćenja (ugovorom o prenosu udela overenim u sudu i rešenjem APR-a) na drugo lice. U tom ugovoru stoji i da stari osnivač gubi a novi preuzima sva prava i obaveze po osnovu udela u preduzeću. Iz preduzeća sam otišao početkom 200X.god. Kako kredit nije vraćen ni kasnije, banka potražuje od mene ( a na osnovu potpisane menice) da kredit vratim (sa kamatom, troškovima …). Pitanje: Da li me gore pomenuta odredba iz ugovora o prenosu udela u preduzeću oslobađa odgovornosti za nevraćanje kredita, tj. da li je novi vlasnik preuzeo (tom odredbom) i obavezu prema banci, konkretno da taj kredit otplati u roku dospeća? Napominjem da sam kreditnog službenika banke obavestio (doduše usmeno) o promeni nad vlasništvom preduzeća, ali da nikakve reakcije nisu usledile potom.

Poštovani,

vi ste prilikom zaključenja Ugovora o kreditu, zaključili i Ugovor o jemstvu vezan za Ugovor o kreditu, Članom 997. Zakona o obligacionim odnosima predviđeno je da se Ugovorom o jemstvu  jemac obavezuje prema poveriocu da će ispuniti punovažnu i dospelu obavezu dužnika, ako to ovaj ne učini.

Dalje, članom 1002. istog zakona propisan je i obim jemčeve odgovornosti

1.Jemac odgovara za ispunjenje cele obaveze za koju je jemčio, ako njegova odgovornost nije ograničena na neki njen deo ili na drugi način podvrgnuta lakšim uslovima.

2.Jemac odgovara i za svako povećanje obaveze koje bi nastalo dužnikovom docnjom ili dužnikovom krivicom, ukoliko nije drukčije ugovoreno.

3.Jemac odgovara samo za onu ugovorenu kamatu koja je dospela posle zaključenja ugovora o jemstvu

Kako ste na osnovu Ugovora o jemstvu vi lično preuzeli obavezu da  banci kao poveriocu ispunite punovažnu i dospelu obavezu dužnika, promena vlasničke strukture vašeg preduzeća nema nikakvog uticaja na vaš obavezu po Ugovoru o jemstvu.

Banka može svoje dospelo a nenaplaćeno potraživanje naplatiti od vas, pokretanjem izvršnog postupka na osnovu verodostojne isprave -menice.

Detaljnije o izvršnom postupku pokrenutom na osnovu verodostojne isprave menice možete pronaći na našem internet sajtu.