Asistent sam bila na fakultetu, raspisan je konkurs za moj reizbor i javio se sem mene i kolega koji nije radio na fakultetu i komisija koja je pregledavala prilozene materijale konstatovala je da oba kandidata zadovoljavaju kriterijume, mada ja mislim da sam imala bolje reference. Zatim je odluceno da se odluka donese na vecu glasanjem.Glasanjem na vecu trebalo je da vecina glasova odluci,medjutim kako je za moj izbor nije glasala potrebna vecina, a drugi kandidat nije dobio nijedan glas, odlucili su da ne prime ni jednog a meni su produzili ugovor do kraja godine.Sada na casovima koje sam ja drzala radi drugi kolega. Ukažite mi na moja prava i pokrenite kod odgovarajučih organa postupak opstvarivanja mojih prava.

Poštovana,

prema Zakonu o visokom obrazovanju (u daljem tekstu Zakon) univerziteti i druge visokoškolske ustanove imaju autonomiju. Autonomija univerziteta i drugih visokoškolskih ustanova podrazumeva između ostalog i pravo na izbor nastavnika i saradnika.


U skladu sa članom 72. Zakona visokoškolska ustanova bira u zvanje asistenta studenta doktorskih studija koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam i koji pokazuje smisao za nastavni rad. Posebni uslovi za izbor u zvanje asistenta utvrđuju se opštim aktom visokoškolske ustanove. Sa licem izabranim u zvanje asistenta zaključuje se ugovor o radu na period od tri godine, sa mogućnošću produženja za još tri godine. Ugovor o radu zaključuje organ poslovođenja visokoškolske ustanove.
Prema članu 73. Zakona visokoškolska ustanova utvrđuje politiku zapošljavanja, polazeći od potrebe da se nastavni proces organizuje na kvalitetan, racionalan i efikasan način.Nastavnici i saradnici, po pravilu, zasnivaju radni odnos sa punim radnim vremenom, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.
Dakle, visokoškolska ustanova ima potpunu autonomiju u pogledu odabira nastavnog osoblja i druge institucije nemaju pravo da se mešaju u taj izbor.

Stručni saradnik za radno pravo,

Tatjana Nikolić, dipl. pravnik