Kako da ostvarim pravo na dečiji dodatak, imam prihode od 30.000 dinara mesečno, dvoje dece ali imam I stan koji mi je ostao od pokojnog oca.

Poštovani,

da biste ostvarili pravo na dečiji dodatak morate da ispunite uslove propisane zakonom o finansijskoj podršci porodice sa decom (u nastavku teksta : Zakon). Zakon ih detaljno navodi, dok njega precizira Uredba o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visinu i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka(u nastavku teksta : Uredba) koja u članu 2 detaljno definiše uslove. Glavni uslovi se odnose na ukupan mesečni prihod i posedovanje nekretnina na teritoriji Republike Srbije. Što se tiče posedovanja nekretnina, u članu 8 Zakona se navodi da podnosilac zahteva može ostvariti pravo na dečiji dodatak ako on odnosno članovi njegove porodice, ne poseduju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije ni u inostranstvu, osim stambenog prostora u kome porodica živi, a koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva uvećan za još jednu sobu. Takođe Zakon u stavu 3 istog člana navodi izuzetak od ovog pravila gde kaže : Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, osim stambenog prostora u kome porodica živi, poseduju i drugu nepokretnost na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, u idealnom delu, ne većem od 20 kvadratnih metara, stečenu poklonom i u skladu sa propisima o nasleđivanju. Da biste ispunili ovaj uslov, stan koji ste nasledili mora biti manji od 20 kvadratnih metara. Drugi uslov koji se odnosi na iznose prihoda se navode u članu 5,6,7 i konkretno za pravo na dečiji dodatak član 30 Zakona. Oni se bliže definišu članom 2 Uredbe koja navodi da se pravo na dečiji dodatak ostvaruje ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, a po članu porodice ne prelazi cenzus od 9.000,00 dinara. Stav 2 napominje da za jednoroditeljske porodice je predviđen cenzus od 11.700,00 dinara. Prema tome, potrebno je da Vaše prihode od 30.000,00 dinara podelite na broj članova porodice i vidite da li ostvarujete uslove. Prema podacima iz pitanja Vaši prihodi po članu domaćinstva iznose 10.000,00 dinara, te ovaj iznos ne prelazi cenzus predviđen Uredbom za jednoroditeljsku porodicu. Pored ove infromacije, potrebno je da dostavite i podatke o nepokretnostima, kako biste ostvarili pravo na dečiji dodatak.