Advokat me nagovara da sa tužiocem napravim sporzum o priznanju krivice jer sam nakon svađe u sabraćaju udario pesnicom jedog čoveka. Kakav je to sporazum?

Poštovani,

sporazum o priznanju krivice jeste institut novijeg datuma koje naše zakonodavstvo uvodi stupanjem na snagu novog Zakonika o krivičnom postupu. Sporazum o priznanju krivice jeste pismena saglasnost volja javnog tužioca i okrivljenog i njegovog branioca, kojim okrivljeni svesno i dobrovoljno u potpunosti priznaje jedno (u Vašem slučaju) ili više krivičnih dela za koje se tereti krivičnom prijavom, naredbom o sprovođenju istrage ili optužnim aktom. Sporazumom , okrivljeni i javni tužilac sporazumeju oko : Visine i vrsti kazne, odustajanju javnog tužioca od krivičnog gonjenja za krivična dela koja nisu obuhvaćena ovim sporazumom, troškovima krivičnog gonjenja i imovinsko- pravnom zahtevu i o odricanju stranaka i branioca od prava na žalbu protiv odluke suda donete na osnovu sporazuma kada je sud u potpunosti prihvatio sporazum. Ovaj sporazum može biti povoljan za okrivljenog, iz razloga što se prilikom pregovaranja sa tužiocem u nekim slučajevima može postići takav sporazum koji podrazumeva da kazna bude ispod propisanog minimuma.