Mom dedi je prošle godine umro brat koji nije imao decu, samo ženu. Ona svim silama ne dozvoljava nikakve informacije niti je obavestila o smrti niti se bilo kome javlja i ne želi da razgovara. Moj deda se pita da li ima on pravo na imovinu od brata, i da li je ona mogla nakon njegove smrti da rasproda nekretnine?

Poštovani,

Na osnovu zakona, ostavioca nasleđuju: njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci. Nasleđuje se po naslednim redovima. Pošto brat Vašeg dede nije imao potomke, kao naslednici u drugom naslednom redu javljaju se ostaviočeva supruga i ostaviočevi roditelji. Između ostaviočevih srodnika važi pravo predstavljanja i u drugom naslednom redu. Konkretno, nasledstvo brata Vašeg dede trebalo bi u slučaju da dođe do zakonskog nasleđivanja da bude podeljeno tako što će ½ pripasti njegovoj supruzi, a druga ½ njegovim roditeljima ukoliko su živi, a ukoliko nisu vašem dedi. Sve ovo važi isključivo u slučaju da se radi o zakonskoj formi nasleđivanja.

 

 

Mladi Pro Bono