Pozdrav. Rezervisao sam veceru za 100 ljudi u jednom restoranu za XX oktobar i kaparu na to sam uplatio preko racuna XXXevra. Medjutim mesec dana pred veceru sam zvao vlasnika da otkazem veceru i da mi se vrati kapara. Medjutim vlasnik je odbio da mi vrati uz napomenu da sam kasno otkazao. Kako pravno mogu da povratim svoju kaparu? Da li mogu da tuzim restoran za neosnovano bogacenje ako oni izdaju termin nekom drugom? Molim za pomoc. Hvala

Poštovani,

u konkretnom slučaju mislim da se radi o nekoj vrsti ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga koji se zaključuje sa ugostiteljskim objektom  za pružanje usluga ishrane i pića. Za ovaj ugovor nije propisana posebna forma, pa tako može biti u pisanom ili usmenom obliku. Ovaj ugovor u praksi se zaključuje najčešće u pisanom obliku između lica kome trebaju ugostiteljske usluge i privrednog društva (ili preduzetnika) koji pruža te iste usluge, ali ugovor zaključen i u usmenom obliku, ne znači da je ništav.

Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora.

Volja za zaključenje ugovora može se izjaviti rečima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem iz koga se sa sigurnošću može zaključiti o njenom postojanju. Izjava volje mora da bude učinjena slobodno i ozbiljno.

Ugovor je zaključen onog časa kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Ponuda je predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor.

Ponuda je prihvaćena kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Ponuda je prihvaćena i kad ponuđeni pošalje stvar ili plati cenu, kao i kad učini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrđene između zainteresovanih strana ili običaja, može smatrati kao izjava o prihvatanju (npr. davanje kapare).

Zaključenje ugovora ne podleži nikakvoj formi, osim ako je zakonom drukčije određeno. U konkretnom slučaju za pružanje ugostiteljskih usluga usluživanja hrane i pića nije izričito propisana pisana forma, pa se može smatrati da je ugovor zaključen i u usmenom obliku punovažan.

Ako je u trenutku zaključenja ugovora jedna strana dala drugoj izvestan iznos novca kao znak da je ugovor zaključen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kad je kapara data, ako nije što drugo ugovoreno.

U slučaju ispunjenja ugovora, kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje obaveze.

Ako što drugo nije ugovoreno, strana koja je dala kaparu ne može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, niti to može učiniti druga strana vraćanjem udvojene kapare.

Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana može po svom izboru tražiti izvršenje ugovora, ako je to još moguće ili tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti, ili se zadovoljiti primljenom kaparom.

Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, druga strana može, po svom izboru, tražiti izvršenje ugovora, ako je to još moguće, ili tražiti naknadu štete i vraćanje kapare, ili tražiti vraćanje udvojene kapare.

U svakom slučaju, kad druga strana traži izvršenje ugovora, ona ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog zadocnjenja.

Sud može na zahtev zainteresovane strane smanjiti preterano veliku kaparu.

U konkretnom slučaju kapara od 500€ može se uzeti kao visoka, te se može tražiti tužbom da se smanji na razuman iznos s obzirom na vrstu traženih usluga koje nisu pružene, činjenice da je termin koji je zakazan izdat drugom licu i sl.

Saša Milosavljević,
dipl. pravnik