Sa pokojnom bakom napravila sam ugovor o doživotnom izdržavanju gde kao naknadu za moj trud i brigu baka ostavlja meni stan u vlasništvo. Zanima me da li posle bakine smrti kod prenosa vlasništva moram da platim porez na promet nepokretnosti. Napominjem da je moj otac, njen sin, preminuo pre X godina. Pozdrav i hvala

Poštovana,

Vaše pitanje se odnosi na plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prenosa svojine na stanu, a po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Prema odredbi člana 23. stava 1. tačka 1 Zakona o porezima na imovinu porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti. Kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, obveznik poreza je davalac izdržavanja (član 25. stav 3. Zakona).

Međutim, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika, odnosno lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora (član 31. stav 1. tačka 6 Zakona). Prema Zakonu o nasleđivanju prvi nasledni red čine potomci ostavioca i njegov bračni drug i svi oni nasleđuju na jednake delove. Prema tome, Vi ćete kao naslednica prvog naslednog reda (stupate ne mesto Vašeg pokojnog oca) biti dužni da platite porez na prenos apsolutnih prava za deo stana koji ne biste nasledili prema pravilima našeg naslednog prava, dok u slučaju da ste Vi jedini naslednik prvog naslednog reda (jedini potomak iza pokojne bake) bićete u potpunosti oslobođeni plaćanja ovog poreza.

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% (član 30. Zakona o porezima na imovinu).

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO