Poštovani, trećeg dana nakon povratka sa porodiljskog odsustva šef ekspoziture u banci u kojoj radim me je obavestio da od sutra poslove obavljam u ekspozituri koja je udaljena više od 50km od matične ekspoziture. Do mog novog radnog mesta ne postoji ni autobuski ni železnički saobraćaj koji bih mogla iskoristiti. Kada sam im to napomenula, uz dodatak da sam majka jedanaestomesečnog deteta i da je sada jako težak perioda odvajanja majke od deteta, oni su izmislili da su moje usluge potrebne u drugoj ekspozituri, koja je u okviru kruga od 50km. Da li se ovo smatra mobingom ? Da li imam neka posebna prava sa obzirom da je beba mala, i da ću zbog ovog putovanja na i sa posla, provoditi 11 sati van kuće, sa obzirom da imam autobusku liniju u 06:00 i povratak u 17:30 , a radno vreme je 09:00-17:00.

Poštovana,

Prema čl. 173 Zakona o radu, zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz stava 1. ovog člana samo uz svoj pristanak.

Vi ste postupili u skladu sa zakonom kada ste odbili da budete premešteni u ekspozituru udaljenu više od 50km, jer je za to potrebna i Vaša saglasnost. Međutim, u slučaju kada ste premešteni na rad u ekspozituru koja je udaljena manje od 50km, Vaš poslodavac postupa u skladu sa zakonom, uz poštovanje uslova koji su navedeni. To znači da morate dobiti naknadu troškova prevoza, kao i da taj prevoz mora biti organizovan redovno uz omogućavanje blaogvremenog dolaska na radno mesto i povratka sa radnog mesta.

Mladi Pro Bono