Da li unuci ostavioca imaju pravo na zaostavštinu obzirom na činjenicu da je njihov otac, a sin ostavioca, u momentu smrti ostavioca nije bio živ?

Poštovani,

Prema našem Zakonu o nasleđivanju svi zakonski naslednici se grupišu u nasledne redove. Između naslednih redova postoji princip isključivosti i sledoreda, tako da naslednici bližeg naslednog reda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog reda. Prvi nasledni red čine deca ostavioca( prirodna i građanska-usvojenici) i bračni drug, i oni svi nasleđuju na jednake delove. Ako ostaviočevo dete ne može da nasledi (umre pre ostavioca, nedostojno je, da negativnu nasledničku izjavu) ostavioca nasleđuju potomci tog deteta dobijajući onaj deo koji bi dobilo njegovo dete da je moglo da nasledi-po načelu predstavljanja.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO