Da li jedno lice stiče pravo svojine na nepokretnosti samom pravnosnažnošću presude kojom se utvrđuje njegovo pravo svojine na toj nepokretnosti, ili stiče pravo svojine tek kada se na osnovu te presude upiše u Katastar nepokretnosti?

Poštovani,

U ovom slučaju pravnosnažna presuda predstavlja samo pravni osnov sticanja prava svojine. Upis prava svojine na nepokretnosti na osnovu te presude ima konstitutivno dejstvo, odnosno postaje se vlasnik nepokretnosti upisom u Katastru nepokretnosti.

Za upis Vam je potreban zahtev za uknjižbu, presuda sa klauzulom pravnosnažnosti, kao i dokaz da ste platili administrativne takse.

 

Pro Bono