Sa suprugom sam sklopio crkveni brak, a pored toga primam porodičnu penziju pokojne zakonske suprug. Kakva prava moja sadašnja supruga ima u slučaju moje smrti?

Poštovani,

Brak je zakonom uređena zajednica muškarca i žene, a može biti sklopljen samo slobodnim pristankom budućih bračnih drugova pred nadležnim organom uprave. Naše pravo ne priznaje crkveni brak kao zakonski punovažan brak. Iako vanbračni partneri po Porodičnom zakonu imaju prava i dužnosti supružnika, njihov status nikada nije bio izjednačen kada je reč o porodičnim penzijama. Član 28. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti bračni drug, deca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao), roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, kao i bračni drug iz razvedenog braka ako mu je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje. Dakle, Vaša sadašnja partnerka ne bi imala pravo na Vašu penziju ukoliko ne sklopite brak. Sklapanjem novog braka Vi nećete izgubitii pravo na korišćenje sadašnje porodične penzije. Vaša sadašnja partnerka bi u slučaju sklapanja braka postala i Vaš zakonski naslednik.

 

Mladi Pro Bono