Poštovani, Moj otac želi da napiše testament i da ga overi u sudu . Da li je potrebno da zbog toga angažuje advokata ili postoji u sudu služba koja pruža pravnu pomoć u ovakvim slučajevima. Ukoliko bi otac želeo da mi pokloni kuću, kakav je pravni postupak i da li to može da se obavi bez advokata. Unapred zahvalna

Poštovani,

Za sastavljanje testamenta nisu neophodne usluge advokata. Zakon o nasleđivanju predviđa više vrsta zaveštanja, tj. testamenata. Vaš otac može sam napistai testament i na kraju ga potpisati (svojeručno zaveštanje). Takođe, može napisati testament u prisustvu dva svedoka, i tom prilikom ostavilac će izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao, da je to njegova poslednja volja i potom se na pismenu svojeručno potpisati. Svedoci se takođe istovremeno potpisuju na sačinjeni testament, uz naznaku da se radi o svedocima, pri čemu svedoci ne mogu biti srodnici ostavioca niti druga lica koja imaju interes. Ovako sačinjen testament može se predatei sudu na čuvanje.

Zakon takođe predviđa mogućnost sudskog zaveštnja, gde testament sastavlja sudija po kazivanju zaveštaoca. Ukoliko zaveštalac nije u stanju da pročita testament, onda je neophodno prisustvo dva svedoka pred sudom, koji će se potpisati na samom zaveštanju. Ovakav testament se takođe može predate sudu na čuvanje.

Testament može sastaviti lice koje ima 15 ili više godina i koje je sposobno za rasuđivanje.

Što se tiče Vašeg drugog pitanja, vezanog za kuću, ni tu Vam nije neophodna pomoć advokata.  Neophodno je da sačinite ugovor u pismenom obliku i overite ga u sudu, a nakon toga ćete Vi kao poklonoprimac moći da se upišete u katastru nepokretnosti kao vlasnik stana. Važno je naglasiti da je poklonoprimac koji se nalazi u prvom naslednom redu u odnosu na poklonodavca oslobođen plaćanja poreza na poklon, što znači da Vi nećete platiti isti. Primer ugovora o poklonu nepokretnosti možete naći na sledećem linku: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/wp-content/uploads/2010/08/PRIMER-UGOVORA-O-POKLONU.doc

S poštovanjem, Mladi Pro Bono