Poštovani, majka mi je nedavno preminula i ostavila iza sebe stan i nekoliko hektara zemlje. Kada sam otišla u sud da prevedem stan na mene,odredili su mi porez na imovinu koju treba da uplatim. Pa me zanima da li naslednici prvog reda moraju da plaćaju porez koji i nije baš toliko mali?

Poštovana,

Poreska obaveza u odnosu na nasleđe nastaje danom pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju. Međutim, zakon predviđa i brojna oslobođenja od plaćanja pomenutog poreza, između ostalog, članom 21. Zakona o porezu na imovinu( u delu koji reguliše pitanje poreza na nasleđe i poklon), predviđa se da porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik prvog naslednog reda( to ste Vi u odnosu na Vašu majku).

Međutim, ono čega nećete biti oslobođeni jesu sudske takse. One u slučaju raspravljanja zaostavštine mogu biti veoma visoke. U zakonu o sudskim taksama, čl. 10. predviđa se da sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njihova socijalna sigurnost. Tu odluku donosi prvostepeni sud na zahtev taksenog obveznika, naravno prethodno ocenjujući sve okolnosti.

Za raspravljanje zaostavštine u prvostepenom postupku plaća se paušalna taksa u iznosu od 1.000 do 75.000 dinara. Sud utvrđuje vrednost merodavnu za odmeravanje paušalne takse po slobodnoj oceni, na osnovu izjava naslednika i podataka koje su podneli. Paušalnu taksu plaćaju naslednici u srazmeri nasleđenih delova, i to kada rešenje o nasleđivanju postane pravosnažno, odnosno u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse.

Znači, porez ne plaćate, sudske takse, nažalost, da. Međutim, još jedna infomacija Vam može biti od značaja, naime, ako ukupan iznos taksa koje ste dužni da platite premašuje 1/3 mesečnih primanja, sud može, na Vaš zahtev, rešenjem odrediti da obavezu izmirite u ratama i to najviše u tri mesečne rate.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono