Poštovani, imam pitanje vezano za zastarelost naplate komunalne takse za isticanje reklame na poslovnom prostoru tkzv firmarine. Naime, posedovao sam agenciju za pružanje usluga pri registraciji mot.vozila ukupno 15 meseci i istu zatvorio dana 31.05.2008.godine. Da li je moje dugovanje prema poreskoj upravi zastarelo?

Poštovani,

U članu 114. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji se navodi da pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Članom 114e pomenutog zakona takođe se navodi da se odredbe ovog zakona o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj primenjuju i na sve javne prihode za koje je zastarelost propisana drugim poreskim zakonom na drukčiji način( tj. shodno se primenjuje i na takse).

Zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Takođe, ovim zakonom je predviđeno da se zastarelost prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja.

Posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost.

Apsolutna zastarelost, s druge strane, nastupa istekom roka od 10 godina od godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata. Tada Poreska uprava po službenoj dužnosti donosi rešenje o prestanku poreske obaveze.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono