Mene interesuje da li je moguće promeniti svoje ime i prezime samo ako mi se ne dopada? Zovem se Anđela, a volela bih da mi u dokumentima pise Angela. Međutim, čula sam da se takvi zahtevi odbijaju, jer takvo ime nije srpsko, a ni prezime koje želim.

 Poštovana,

Porodičnim zakonom uređeno je pravo svakoga na lično ime, koje se sastoji od imena i prezimena. Stiče se rođenjem i može se promeniti pod uslovima određenim ovim zakonom.

Članovima 346. i 347. Porodičnog zakona, određeno je ko ima , a ko nema pravo na promenu ličnog mena:

Član 346

(1) Pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje.

(2) Dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje ima pravo na davanje saglasnosti sa promenom ličnog imena.

Član 347

Pravo na promenu ličnog imena nema:

1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;

3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;

4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Potrebno je da zahtev za promenu ličnog imena podnesete opštinskoj upravi u čijem području imate prebivalište, odnosno boravište. Opštinska uprava koja prihvati zahtev za promenu ličnog imena dužna je da o tome obavesti nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u matičnu knjigu rođenih i venčanih i organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana.

Ukoliko se desi da Vaš zahtev bude odbijen, imate pravo žalbe, koju možete izjaviti ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono