Dete sam iz drugog braka. Otac iz prvog braka ima jednog sina, a iz trećeg braka još dvoje dece. Sa ocem nisam imala nikakve kontakte. On je umro pre 7 godina, i do dana današnjeg nije bilo ostavinskog postupka. Da li je moguće da ostavinska rasprava nije bila do dana današnjeg, ili da li je moguće da je ona održana bez mene? Kakva su moja prava, ukoliko je on ostavio, ili prepisao imovinu na decu iz trećeg braka? Imam li ja pravo na nasledstvo?

 

Poštovana,

 

Postupak za raspravljanje zaostavštine se pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo ili je proglašeno za umrlo (član 89 stav 1 Zakona o nasleđivanju). Matičar koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih je dužan da u roku od 30 dana po izvršenom upisu dostavi smrtovnicu ostavinskom sudu (član 92 stav 1).

Međutim, moguće je da zainteresovana stranka (naslednik, poverilac, legatar, izvršilac zaveštanja ili neko drugo lice), dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način, praktično predloži sudu pokretanje ostavinskog postupka.

Za raspravljanje zaostavštine mesno je nadležan sud na čijem je području ostavilac u vreme smrti imao prebivalište, odnosno boravište (ostavinski sud). Ako ostavilac u vreme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Srbije, nadležan je sud na čijem se području nalazi pretežni deo njegove zaostavštine (član 88 Zakona o vanparničnom postupku). Ukoliko sud utvrdi da u sastavu zaostavštine nema nepokretnosti, a naslednici ne zatraže vođenje ostavinskog postupka, postupak se neće ni voditi.

Vi ste zajedno sa Vašom braćom i sestrama iz ostalih brakova  Vašeg oca zakonski naslednici. Ukoliko je Vaš otac svojom imovinom raspolagao zaveštanjem  imate pravo na nužni deo.

 

Mladi Pro Bono