Poštovani, osuđen sam po KZ-u član 122 stav 2, nanošenje lakih telesnih povreda, na 100.000 dinara novčane kazne ili zamenom te kazne zatvorom. Kada mi zastareva ova kazna? Hvala puno

Poštovani,

Član 105 stav 1. tačka 7 Krivičnog zakonika propisuje da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na novčanu kaznu, na kaznu rada u javnom interesu, ili na kaznu oduzimanja vozačke dozvole (tzv. relativna zastarelost). Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Međutim, zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne i svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče. Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne, dakle u roku od četiri godine od pravnosnažnosti presude (tzv. apsolutna zastarelost).

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO