Poštovani, moja majka je sa svojim ocem i maćehom sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju. Posle devet godina deda je preminuo, i nakon četrdeset dana od njegove smrti, maćeha na nagovor svoje sestre tuži moju majku za raskid ugovora. Zanima me da li je moguće da se taj ugovor poništi, pored toga što su sve odredbe ugovora ispoštovane. Unapred hvala.

Poštovani,

Prema Zakonu o nasleđivanju,  ovaj ugovor se u Vašem slučaju može raskinuti, i to zbog poremećenih odnosa , kada su oni toliko poremećeni da su postali nepodnošljivi. U ovom slučaju obe ugovorne strane mogu zahtevati raskid.

Kad sud izrekne raskid, primalac izdržavanja je dužan dati naknadu za primljena davanja i usluge.

Ako je do raskida došlo zbog krivice jedne strane, druga strana ima pravo na pravičnu naknadu.

Ugovor o doživotnom izdržavanju može se raskinuti i zbog promenjenih okolnosti, u slučaju da se nakon zaključenja ugovora, okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano.

Sud tada može na zahtev jedne ili druge ugovorne strane ove odnose iznova urediti ili raskinuti.

Sud može pravo primaoca izdržavanja preinačiti u doživotnu rentu ako se saglase strane ugovornice.

Više o ugovoru o doživotnom izdržavanju pročitajte na:

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ukratko-ugovor-o-dozivotnom-izdrzavanju-2/

Mladi Pro Bono