Moje radno vreme je vremenski ograničeno 8 sati u toku jedne smene. Ukoliko radim preko 8 sati plaća mi se prekovremeni rad. Moje radno vreme za taj dan je bilo od 16h do 00h a ostali smo do 03h i tog istog dana sam radio od 15h do 23h. Recite mi da li je ovo po zakonu? Unapred zahvalan.

Poštovani,

Prema čl. 53 Zakona o radu, na zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, niti duže od četiri časa dnevno po zaposlenom.

Prema čl. 66, zaposleni ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

U Vašem slučaju, budući da ste proveli 3 sata na prekovremenom radu u toku jednog dana, i da je između dva uzastopna radna dana prošlo 12 sati, Vaš poslodavac je postupao u skladu sa Zakonom.

Skrećemo Vam pažnju da se rad koji se obavlja u vremenu od 22,00 časa do 6,00 časova narednog dana smatra radom noću.

Zaposlenom koji radi noću najmanje tri časa svakog radnog dana ili trećinu punog radnog vremena u toku jedne radne nedelje, poslodavac je dužan da obezbedi obavljanje poslova u toku dana ako bi, po mišljenju nadležnog zdravstvenog organa, takav rad doveo do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Poslodavac je dužan da pre uvođenja noćnog rada zatraži mišljenje sindikata o merama bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu zaposlenih koji rad obavljaju noću.

Ako je rad organizovan u smenama, poslodavac je dužan da obezbedi izmenu smena, tako da zaposleni ne radi neprekidno više od jedne radne nedelje noću.

Zaposleni može da radi noću duže od jedne radne nedelje, samo uz njegovu pisanu saglasnost.

Mladi Pro Bono