Roditelj sam autisticnog deteta koji ide u u specijalnu skolu. Problem je što u istom odeljenju ide još jedan dečak koji sve ostale učenike maltretira i sklon je samopovređivanju. Deca su veoma zaplašena i vrište sve vreme zbog njega. Žalili smo se direktoru koji nam je predložio da nam deca nose zaštitne kacige. Predlagali smo i da ga izvode iz učionice kad postane agresivan, predlagali smo i da se podeli odeljenje, da se radi sa njim individualno,sve je to odbacio obrazlažući da on za to nema zakonsko pravo. Defektolog nam je predložio da bez ikakvih nadoknada radi sa našom decom, ali i to nam ne dozvoljava pa Vas molim da mi odgovorite. Da li možemo da tužimo školu i direktora jer očito je da tom detetu i njegovim roditeljima niko ne može ništa?

Poštovani,

 

Pravo na obrazovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava i regulisano je mnogim međunarodnim i domaćim zakonima. Konvencija o pravima deteta je najvažniji međunarodni dokument koji štiti prava deteta i daje smernice državama kako da ta prava poštuju, štite i ostvaruju. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 i 52/2011), članom 6. definisano je da pravo na obrazovanje i vaspitanje pripada svim licima. Lica sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom imaju pravo na obrazovanje i vaspitanje koje uvažava njihove obrazovne i vaspitne potrebe u redovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, u redovnom sistemu uz pojedinačnu, odnosno grupnu dodatnu podršku ili u posebnoj predškolskoj grupi ili školi, u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

U ustanovi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije (član 44.).

Pod diskriminacijom lica ili grupe lica smatra se svako neposredno ili posredno, na otvoren ili prikriven način, isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlađivanjem ili davanjem prvenstva. Takođe, članom 45. Zakona o osnovama vaspitanja i obrazovanja ukazuje se na zabranu socijalnog nasilja koje se manifestuje isključivanjem deteta i učenika iz grupe vršnjaka i različitih oblika socijalnih aktivnosti ustanove.

Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj, koji smatra da su mu povređena prava utvrđena ovim ili posebnim zakonom ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava Ministarstvu, u roku od osam dana od dana saznanja za povredu svojih prava.

Svako dete ima osnovno pravo na obrazovanje i mora mu se pružiti šansa da postigne i održi prihvatljiv nivo učenja. Svako dete je jedinstveno i drugačije na sebi svojstven način. Institucije sistema imaju obavezu da obezbede svakom detetu uslove  kako bi se prava deteta poštovala, širila i ostvarivala. Svaka situacija se može tumačiti na više načina, svako dete je različito na svoj način. Institucije su dužne da se prilagode svakoj od tih različitosti, a ne obrnuto. Neophodno je da zajedničkim snagama kao roditelji uradite sve da jedni drugima olakšate školovanje dece, jer svako od njih ima pravo na to. Postoje brojni modaliteti za takvu vrstu prilagođenog rada, a koji ne obuhvataju Vaše predloge koji nisu u skladu sa propisanim odredbama Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja.

 

 

Mladi Pro Bono