Poštovani, u radnom odnosu sam 10 godina. Dobio sam rešenje o premeštaju udaljeno od trenutnog radnog mesta 300 kilometara, gde nemam ni smeštaj, ni hranu, pritom naziv radnog mesta mi nije promenjen. Šta da radim?

Poštovani,

Prema čl. 173 Zakona o radu, zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz stava 1. ovog člana samo uz svoj pristanak.

Budući da je udaljenost od mesta u kome radite od mesta u koje ste premešteni na rad veća od 50 km, takvo postupanje poslodavca je protivzakonito i niste dužni da po njemu postupite, već imate pravo da od poslodavca zahtevate da postupa u skladu sa zakonom.

Mladi Pro Bono