Poštovani, turistička agencija sa kojom sam putovao je prekršiila neke od tačaka obostrano potpisanog ugovora. Od tada je prošlo 4 meseca. Da li imam pravo na neku novčanu nadoknadu? Kome treba da se obratim? Unapred zahvalan

Poštovani,

najpre bih Vam savetovao da se obratite samoj turističkoj agenciji preko koje ste putovali sa prigovorom i zahtevom da Vam se nadoknadi šteta zbog neispunjenja ugovornih obaveza. Ukoliko njihov odgovor bude negativan pred Vama stoje sledeće mogućnosti: 1.) da se obratite Turističkoj inspekciji sa prigovorom na rad turističke agencije, opisom povreda ugovora (sa dokazima); 2.) ukoliko je ta turistička agencija članica YUTA-e (nacionalnog udruženja turističkih agencija), možete se obratiti i njima sa zahtevom za mirno rešavanje spora pred njihovom arbitražom.

Takođe, možete podneti i tužbu sa zahtevom za naknadu štete nadležnom sudu. U tom slučaju, morate tužbu podneti najkasnije u roku od 3 godine od saznanja za štetu i lice koje je načinilo štetu (čl. 376. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima). U protivnom, nastupiće zastarelost Vašeg prava na naknadu štete.

Vaš Pro Bono