Poštovani, rešenjem o nasleđivanju stekao sam pravo koriščenja njive koja je bila u vasništvu moje porodice počev od 20ih godina 20 veka. Predmetno zemljište je po sili zakona prešlo pedesetih godina u društvenu svojinu. Na placu nema izgređenog objekta pa je moje pitanje da li je moguće izvršiti upis prava vlasništva na placu i koja je procedura. Unapred hvala

Poštovani,

da biste povratili vlasništvo nad oduzetim zemljištem potrebno je da sprovedete postupak restitucije u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Da biste mogli da ostvarite ovo pravo morate biti zakonsku naslednik lica kome je imovina oduzeta (čl. 5. st. 1. tač. 1. ZVOIO). Za potrebe postupka je potrebno da pribavite dokumentaciju kojom se dokazuje da je pomenuta imovina oduzeta. Tu se naročito misli na odluku nadležnog organa o oduzimanju zemljišta, ali je bilo i slučajeva kada je imovina oduzimana po sili zakona svima koji su se našli u određenom status. Međutim, i u tom periodu su najčešće donošena tzv. zbirna rešenja koja su se odnosila na veći broj lica i veći broj nepokretnosti. U svakom slučaju prvi korak je da pretražite porodičnu dokumentaciju i da sakupite sve što bi Vam bilo od interesa za konkretan postupak.

Između ostalog potrebno je da prikupite i dokumentaciju iz katastra nepokretnosti (kopiju plana, prepis lista nepokretnosti, uverenje o kretanju vlasništva na katastarskoj parceli i eventualno uverenje o identifikaciji katastarske parcele ukoliko je u međuvremenu došlo do preparcelacije) koju ćete priložiti uz zahtev o restituciji. Naglasio bih Vam i da zakon predviđa da je prikupljanje dokumentacije za potrebe postupka restitucije besplatno (čl. 38. ZVOIO)

Takođe, trebalo bi da stupite u kontakt sa svim naslednicima osobe od koje je oduzeto zemljište jer bi trebalo da zajedno podnesete zahtev za restituciju. Zakonom je predviđeno da naslednik koji ne bude podneo zahtev do isteka roka predviđenog javnim pozivom (a to je 1. mart 2014. godine) neće moći da ostvari ovo pravo, a deo koji bi njemu pripao neće preći na ostale naslednike već će ostati u statusu u kome je već bio.

Pored, toga, Zakon predviđa da se u svakoj situaciji proba da se imovina vrati u naturalnom obliku, a ukoliko to nije moguće vršiće se obeštećenje u novcu (čl. 8. st. 1. ZVOIO). Ukoliko bi se zemljište koje Vam je oduzeto nalazilo u zakupu ne bi bilo moguće da Vam se odmah preda Već bi ste Vi došli na mesto zakupodavca i ubirali zakupninu od zemljišta (čl. 8. st. 2. ZVOIO).

Za dodatne informacije o postupku restitucije predlažem Vam da pročitate sledeće tekstove:

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/prilozi-saradnika/3839-2/

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/prilozi-saradnika/podnosenje-zahteva-za-restituciju/

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/prilozi-saradnika/izuzeci-od-vracanja-u-naturalnom-obliku/

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/upravni-postupak/restitucija-zabrana-otudenja-i-opterecenja-podrzavljene-imovine/

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/prilozi-saradnika/agencija-za-restituciju/

Vaš Pro Bono