Poštovani, molim za savet. Okrivljena sam zbog prekršaja u saobraćaju, tacnije iz člana 332.stav 1. tacka 43. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, na osnovu člana 91, 93 stav 1, 94, 214 i člana 217 Zakona o prekršajima. Duzna sam da platim XX000 din, i pošto smatram da je previsoka kazna i nisam u mogucnosi da angazujem advokata, kako sama da napisem Žalbu, da li postoji neki obrazac, forma, moze li rucno biti napisana? Unapred hvala

Poštovana,

Zakon o prekršajima kao obavezne elemente žalbe predviđa: 1.) označenje odluke protiv koje se žalba izjavljuje (službeni broj pod kojim se postupak vodi); 2.) navode u čemu je podnosilac žalbe nezadovoljan odlukom, i 3.) potpis podnosioca žalbe (čl. 232. Zakona o prekršajima). Takođe je dopušteno i iznošenje novih činjenica i dokaza u žalbi, a ukoliko se iznose nove činjenice u žalbi je neophodno navesti dokaze kojima se te činjenice mogu utvrditi.

Što se tiče razloga zbog kojih se može izjaviti žalba oni su sledeći:

1.) bitna povreda odredaba prekršajnog postupka;

Pod ovim se smatraju sledeće povrede:

– ako je prekršajni postupak vodio i odluku doneo sudija koji je pravosnažnom odlukom izuzet od vođenja postupka i odlučivanja;

– ako je prekršajni postupak vodio i odluku doneo sudija, koji se morao izuzeti;

– ako okrivljeni u prekršajnom postupku nije saslušan pre donošenja odluke osim u slučajevima kada je to zakonom predviđeno;

– ako okrivljeni nije poučen o pravu na upotrebu jezika, ili je njemu ili njegovom braniocu protivno njegovom zahtevu uskraćeno pravo da na usmenom pretresu ili u toku ostalih radnji u prekršajnom postupku upotrebljava svoj jezik i da na svom jeziku prati tok usmenog pretresa odnosno postupka;

– ako je protivno zakonu bila isključena javnost na usmenom pretresu;

– ako je presudu doneo sud koji zbog stvarne nenadležnosti nije mogao suditi u toj stvari;

– ako usmeno saopštena odluka nije uneta u zapisnik;

– ako odlukom sud nije u celosti odlučio o zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka;

– ako je sud odlučio mimo zahteva za pokretanje prekršajnog postupka;

– ako se odluka zasniva na dokazu na kome se po zakonu ne može zasnivati, osim ako je, s obzirom na druge dokaze, očigledno da bi i bez tog dokaza bila doneta ista odluka;

– ako se odluka zasniva na iskazu okrivljenog koji nije bio upozoren na pravo da uzme branioca po svom izboru ili da bude ispitan u prisustvu branioca;

– ako je izreka odluke nerazumljiva, protivrečna sama sebi ili razlozima odluke ili ako odluka uopšte nema razloga ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, ili su ti razlozi potpuno nejasni, ili u znatnoj meri protivrečni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna protivrečnost između onog što se u razlozima odluke navodi, o sadržini isprava ili zapisnika o iskazima datim u postupku, i samih tih isprava ili zapisnika;

– takođe i u slučaju da je sudija u toku prekršajnog postupka ili prilikom donošenja odluke nije primenio ili je pogrešno primenio koju odredbu ovog zakona, ili je u toku prekršajnog postupka povredio pravo odbrane, a to je uticalo ili je moglo uticati na zakonito i pravilno donošenje odluke.

2.) povreda materijalnog prava iz Zakona o prekršajima i drugih zakona;

Ova povreda postoji ako je prekršajni propis povređen kada je u pitanju:

– da li je radnja za koju se okrivljeni goni prekršaj;

– da li ima okolnosti koje isključuju prekršajnu odgovornost;

– da li ima okolnosti koje isključuju prekršajno gonjenje, a naročito da li je nastupila zastarelost prekršajnog gonjenja ili je stvar već pravosnažno presuđena;

– da li je u pogledu prekršaja koji je predmet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka primenjen zakon ili drugi propis koji se ne može primeniti;

– da li je odlukom o kazni, zaštitnoj meri ili o oduzimanju imovinske koristi prekoračeno ovlašćenje koje sudija ima po zakonu;

– da li su povređene odredbe o uračunavanju zadržavanja, pritvora i izdržane kazne.

3.) nepotpuno ili pogrešno utvrđeno činjenično stanje;

4.) zbog odluke o prekršajnim sankcijama, oduzimanju imovinske koristi, troškovima prekršajnog postupka i imovinsko-pravnom zahtevu

Odluka se može pobijati zbog odluke o kazni kad tom odlukom nije prekoračeno zakonsko ovlašćenje ili sud, nije pravilno odmerio kaznu s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja. Odluka o kazni može se pobijati i zbog toga što je sud, primenio ili nije primenio odredbe o ublažavanju kazne, o oslobođenju od kazne, ili što nije izrekao opomenu iako su za to postojali zakonski uslovi.

Takođe, naglasio bih Vam da rok za izjavljivanje žalbe iznosi osam dana od dana usmeno saopštene odluke, odnosno od dana dostavljanja presude ili rešenja. Takođe, žalbu možete i rukom napisati ukoliko Vam je tako lakše.

U prilogu ćete naći primerak žalbe.

Vaš Pro Bono

ŽALBA PROTIV PRESUDE PREKRŠAJNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NOVČANA KAZNA