Poštovani, imam 19 godina. Ostvario sam pravo na porodičnu penziju koju primam 3 godine. Zanima me da li gubim pravo kad stupim u radni odnos (na određeno vreme), a pri tome i dalje se školujem? Unapred zahvalan

Poštovani,

Shodno članu 31. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života. Posle navršenih 15 godina života dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najdocnije do navršenih:

1) 20 godina života, ako pohađa srednju školu;

2) 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu.

Međutim, član 117. istog zakona propisuje da se korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika obustavlja isplata porodične penzije. Dakle, korisnik porodične penzije ne može biti u radnom odnosu, ne može obavljati delatnost – samostalnu ili poljoprivrednu, po osnovu koje je osiguran, ne može biti angažovan po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima, po osnovu ugovora o delu ili bilo kog drugog ugovora, po osnovu koga se ostvaruje ugovorena naknada. Takođe, član 88 stav 3 kaže da je korisnik prava dužan da nadležnoj filijali Fonda PIO blagovremeno prijavi promenu koja je od uticaja na pravo odnosno obim korišćenja tog prava (kako bi Vam obustavili isplatu penzije, jer u suprotnom možete doći u situaciju da Fond PIO od Vas zahteva povraćaj nezakonito izvršenih isplata penzija).

Dakle, stupanjem u radni odnos nećete definitivno izgubiti pravo na porodičnu penziju, jer po prestanku radnog odnosa, odnosno osiguranja po ovom osnovu, možete podneti zahtev nadležnoj filijali Fonda PIO za ponovno uspostavljanje isplate porodične penzije.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO