Koji su uslovi i način podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu?

Poštovani,

Predstavku možete podneti Evropskom sudu za ljudska prava ako smatrate da ste lično i direktno bili žrtva kršenja prava garantovanih Konvencijom ili njenim Protokolima. Povreda prava mora biti učinjena od strane zemlje potpisnice Konvencije.

Neophodno je da prethodno iskoristite svaki pravni lek unutar države koji bi mogao da pomogne u obeštećenju u predmetu povodom kojeg podnosite predstavku. Evropski sud za ljudska prava je ocenio da je Ustavna žalba delotvorni pravni lek tako da je neophodno i podnošenje ustavne žalbe Ustavnom sudu Republike Srbije, pre podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava. Rok za ustavnu žalbu je 30 dana od pravosnažnosti.

Rok za podnošenje predstavke je  šest meseci od dana donošenja konačne presude u domaćem pravosuđu. Nakon tog perioda vaša predstavka ne može biti prihvaćena od strane Suda.

Predstavku Evropskom sudu za ljudska prava možete podneti slanjem pisma, davanjem jasnih informacija koje se odnose na predstavku ili popunjavanjem formulara za podnošenje predstavke i slanjem na sledeću adresu:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

 

Predstavku možete pisati na jednom od zvaničnih jezika Suda (engleskom ili francuskom) ili na zvaničnom jeziku jedne od zemalja koje su ratifikovale Konvenciju, što znači i na srpskom.

Formular predstavke možete pronaći na sledećem linku http://www.coe.org.rs/REPOSITORY/1995_formular_predstavke.pdf  , a uputstvo za popunjavanje formulara predstavke na sledećem http://www.coe.org.rs/REPOSITORY/1997_uputstvo_za_popunjavanje_formulara_predstavke.pdf

Preporučujem Vam da pre sastavljanja predstavke pročitate tekst sa našeg portala https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/prilozi-saradnika/evropski-sud-za-ljudska-prava-u-strazburu/  

 

Mladi Pro Bono