Ugovorom o poklonu svoj stan hoću da poklonim ocu. Ugovorom o poklonu otac želi da mi pokloni njegov stan. Stanovi su u istom delu grada i slične su kvadrature. Da li podležemo obavezi plaćanja poreza? Da li su ugovori o poklonu oborivi?

Poštovani,

na Vas i Vašeg oca primenjivaće se različita pravila u pogledu plaćanja poreza, jer se u odnosu jedan prema drugome nalazite u različitim naslednim redovima. Naime, Vi ćete kao poklonoprimac biti oslobođeni od obaveze plaćanja poreza, jer se nalazite u prvom naslednom redu u obnosu na Vašeg oca, i Zakon o porezima na imovinu  je u tom slučaju predvideo oslobođenje od plaćanja poreza, čl. 21. st. 1. tačka 1). Međutim, Vaš otac kao poklonoprimac moraće da plati porez. Ovde je predviđena olakšica, odnosno niža poreska stopa. On je u obavezi da porez plati po stopi od 1,5% jer se u odnosu na poklonodavca, tj Vas, nalazi u drugom naslednom redu( olakšica je u tome, jer se za ostale naslene redove, kao i za lica koja nisu u srodstvu predviđa plaćanje poreza po stopi od 2,5%).

Međutim, Zakonom o porezu na imovinu predviđeno je oslobođenje od plaćanja poreza na poklon i kada se poklonoprimac nalazi u drugom naslednom redu u odnosu na poklonodavca na jedan na poklon primljeni stan, ako je sa poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona( član 21. stav 1. tačka 3.)

Što se tiče oborivosti ugovora o poklonu, postoji mogućnost poklonodavca da zahteva raskid ugovora i vraćanje poklona u slučaju grube nezahvalnosti poklonoprimca kao i u slučaju nedostatka nužnih sredstava  za život poklonodavca( osiromašenja).

 

Mladi Pro Bono