Poštovani, sastavila sam tužbu i pokrenula parnični postupak pred sudom, sa ciljem da nadoknadim štetu. Primila sam poziv za prvo ročište početkom maja, spor je male vrednosti, ali želim da smanjim vrednost spora i izmenim tužbu jednim delom. Pripremila sam izmenjenu tužbu, pa me zanima koji način mogu učiniti to pred sudom a da ne pokrećem novi postupak? Hvala

Poštovana,

smanjenje vrednosti spora se prema našem Zakonu o parničnom postupku ne smatra preinačenjem tužbe, već se smatra delimičnim povlačenjem tužbe i nije potrebno da se tuženi sa njim saglašava (čl. 200. ZPP). Ovakvo smanjenje možete učiniti podneskom tužioca uz jasno naglašavanje u kojoj meri smanjujete tužbeni zahtev (u svim podnescima koje šaljete sudu obavezno navedite službeni “P” br. pod kojim se Vaš parnični postupak void u sudu).

Ukoliko želite još nešto da promenite u tužbi (a da to nije promena pravnog osnova, dopuna ili ispravka pojedinih navoda, tako da usled toga tužbeni zahtev ostane nepromenjen) moraće i tuženi da se sa tim saglasi. Samo izuzetno, sud će dozvoliti preinačenje tužbe iako se tuženi sa tim ne složi ukoliko smatra da je to celishodno za konačno rešenje odnosa među strankama i ako oceni da postupak po preinačenoj tužbi neće znatno da produži trajanje parnice (čl. 199. ZPP).

Takođe, izmenu navedenih delova tužbe možete izvršiti i na ročištu, kao i pismenim putem, sve do okončanja glavne rasprave.

Vaš Pro Bono