Poštovani, obraćam Vam se sa molbom da mi pomognete u vezi ostvarivanja prava nad mojim ocem. Moj otac je psihički bolesna osoba koja sama ne može da vodi računa o sebi. Imam sestru koja je uzela svu očevu dokumentaciju i od stana na Novom Beogradu i njegovu ličnu dokumentaciju takođe i dokumentaciju od kuće u Vitanovcu kod Kruševca, šume i obradivog poljoprivrednog zemljišta. Moja sestra hoće sada da stavi oca u dom bez moje saglasnosti i bez ocene Centra za socijalni rad o njegovom psihičkom stanju, a da stan izdaje isto bez moje saglasnosti. Pa me interesuje koja su moja prava nad ocem i u slučaju da otac sad sve prepiše njoj, da li ja imam prava na nasledstvo i brigu o ocu. Hvala Vam unapred. S poštovanjem.

Poštovani,

Vi kao zakonski naslednik, imaćete pravo da nasledite polovinu očeve imovine, tj. podjednako kao Vaša sestra. Da bi Vaš otac testamentom zaveštao svoju imovinu isključivo Vašoj sestri, za to treba da budu ispunjeni određeni uslovi koji se tiču njegove zaveštajne sposobnosti. Članom 79. Zakona o nasleđivanju, predviđeno je da testament može sačiniti osoba koja je navršila 15 godina i koja je sposobna za rasuđivanje, što je u Vašem slučaju sporno, pošto ste napisali da je Vaš otac psihički bolesna osoba. Međutim, ako se ispostavi da je on testament sačinio pre gubitka zaveštajne sposobnosti, testament će biti važeći, odnosno proizvodiće dejstvo( naravno sve ovo se odnosi u slučaju da testament postoji). Takođe, za sačinjavanje zavestanja potrebno je da volja bude ozbiljna, stvarna i slobodna, to znači da Vaša sestra nije na neki prevarni način ubedila oca da joj zavešta svu imovinu i slično. Međutim, i da se pojavi testament, koji bude punovažan, Vi kao nužni naslednik imate pravo na deo zaostavštine.

Da bi neka osoba bila smeštena u starački dom, potrebno je da se ispune određeni uslovi, tj. da se pribavi potrebna dokumentacija, između ostalog uverenje o zdravstvenom stanju od lekara opšte prakse i nalaz neuropsihijatra – da li je osoba orjentisana i da li može da izrazi svoju volju – (originaj ili fotokopija), kao i izjava volje stare osobe da želi smeštaj, а ако је podnosilac zahteva lice pod starateljstvom, potrebno je Rešenje o starateljstvu i saglasnost staratelja. Rešenje o smeštaju neke osobe u dom donosi Centar  za socijalni rad.

Punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti( lice koje zbog bolesti ili smetnji u psiho-fizičkom razvoju nije sposobno za normalno rasuđivanje te zbog toga nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa može biti potpuno lišeno poslovne sposobnosti) stavlja se pod starateljstvo, Postupak lišavanja poslovne sposobnosti pokreće Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti ili neko do srodnika, a nakon što sud donese rešenje o lišavanju poslovne sposobnosti, Centar za socijalni rad određuje staratelja. Ako ne postoji osoba koja bi mogla biti staratelj, Centar za socijalni rad dodeljuje socijalnog radnika koji će vršiti ulogu staratelja.

Dužnosti staratelja su brojne, on je u obavezi da se stara o ličnosti štićenika, da ga zastupa, pribavlja sredstva za izdržavanje, kao i da upravlja i raspolaže imovinom štićenika. Što se tiče upravljanja imovinom štićenika, staratelj je samostalan u obavljanju poslova redovnog upravljanja, međutim samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva može obavljati poslove koji prelaze okvir redovnog upravljanja imovinom štićenika.

Moj savet je da se dogovorite sa sestrom oko zajedničkog staranja o ocu dok situacija ne izmakne kontroli. U svakom slučaju, možete pokrenuti postupak za lišavanje poslovne sposobnosti, a odluku o tome doneće sud u vanparničnom postupku. Potom će Centar za socijalni rad proceniti kome će dodeliti starateljstvo.

 

Mladi Pro Bono