Poštovani, da li ja mogu da dobijem rehabilitaciju ili brisanje iz krivične evidencije, osuđivan sam na kazne zatvora 1god.6mes.2002. koja mi je zastarila, osuđivan sam 2007.god na 1god.3mes, koju sam idržao, osuđivan sam 2010.god. na 1god.8mes. i sada imam kaznu od 6 meseci koju treba da izdržim, pitam iz razloga jer kažu da ne mogu da dobijem amnestiju. Molim vas da mi pomognete i uputite kome da se obratim. HVALA UNAPRED

Poštovani,

Krivični zakonik pravi razliku između zakonske i sudske rehabilitacije. Razlika se ogleda u tome što se zakonska rehabilitacija daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim, sudska se daje po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke.

Licu koje je više puta osuđivano sud može dati rehabilitaciju samo ako su ispunjeni određeni uslovi iz ovog zakonika u pogledu svakog krivičnog dela za koje je osuđeno. Pri oceni da li će u ovakvom slučaju dati rehabilitaciju sud će uzeti u obzir neke okolnosti, naime, sud će dati rehabilitaciju ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, naknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela.

Međutim, Vi, nažalost, niste ispunili predviđene uslove. Za prvo delo, rehabilitacija je bila moguća da u roku od 10 godina od zastarelosti niste učinili novo krivično delo( po slobodnoj proceni, delo je zastarelo 2005. znači da do 2015. godine niste smeli izvršiti novo krivično delo). I za ostala 2 dela rok je 10 godina( što takođe niste ispoštovali), što se tiče poslednje osude u trajanju od 6 meseci, tu je rok nešto kraći, potrebno je da ne učinite novo krivično delo u roku od  tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena. U zakonu je, kao što sam već gore izložila, izričito navedeno da sud može dati rehabilitaciju samo ako su ispunjeni uslovi u pogledu svakog krivičnog dela za koje ste osuđeni.

 

Mladi Pro Bono