Poštovani, ako možete odgovorite mi da li nevladina organizacija profitabilna ili neprofitabilna ima obavezu da plaća porez i na koji način u neprofitabilnoj može da se traži naknada za rad? Hvala unapred!

Poštovani,

 

 

Prema članu 44. Zakona o porezu na dobit preduzeća nevladina organizacija (NVO) se oslobađa plaćanja poreza na dobit koja, u godini za koju se odobrava pravo na oslobođenje, ostvari višak prihoda nad rashodima do 400.000 dinara, pod sledećim uslovima:

 

1) da NVO ne raspodeljuje tako ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;

 

2) da lična primanja koja NVO – nedobitna organizacija isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima ne prelaze iznos dvostrukog proseka za delatnost u kojoj je organizacija razvrstana;

 

3) da NVO – nedobitna organizacija ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica.

 

Ukoliko NVO ima višak prihoda nad rashodima manji od 400.000 din. i isti ne raspodeljuje svojim vlasnicima, direktorima i sa njima povezanim licima , lična primanja koja NVO isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima ne prelaze iznos dvostrukog proseka za delatnost u kojoj je NVO razvrstana i NVO ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih i sa njima povezanih lica,  slobođena je plaćanja poreza na dobit.

 

Međutim, ukoliko je višak prihoda nad rashodima preko 300.000 din. ili je manji od tog iznosa ali nije ispunjen jedan od ostalih propisanih uslova (raspodeljivanje tog viška, visina ličnih primanja i raspodeljivanje imovine), NVO je dužna da obračuna i plati porez na dobit. Stopa poreza na dobit iznosi 15%.

 

Takođe, pravo na oslobođenje nema ni NVO koja ima monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje suzbijanje monopolskog ili dominantnog položaja. NVO ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dobit u skladu sa pomenutim članom 44. Zakona o porezu na dobit, a nema pravo na druge poreske pogodnosti iz ovog Zakona kao što su poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (za mala pravna lica ovaj kredit iznosi 40% izvršenih ulaganja, a najviše do 70% obračunatog poreza), poreski kredit po osnovu zapošljavanja novih radnika na neodređeno vreme itd.

 

Što se tiče naknade za učinjeni rad, to pitanje zavisi od vrste ugovora koji zaključujete sa NVO. U slučaju ugovora o volontiranju, nema prava na naknadu, osim u novčanim davanjima koja se smatraju nužnim za obavljanje volonterskog rada (marenda, putni troškovi, itd.) pri čemu je organizator volontiranja dužan da uplaćuje određene vrste doprinosa volonteru. U ostalim slučajevima (ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i dr.) zavisi da li je naknada ugovorena, što je u ugovorima ove vrste zakponska obaveza poslodavca, tj. pravo zaposlednog.

 

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono