Pokojni rodjak mi je za zivota 2009.god.poklonio auto predajom kljuceva /bez pisanog ugovora/. Isti sam koristio do isteka registracije koja je na njegovo ime.Auto se neprekidnonalazi nalazi u mom posedu,i niko mi to ne osporava.Sada bih ga registrovao ali neznam kako da to ucinim s obzirom da je saobracajna dozvola na njegovo ime a ja sem nje nemam drugi dokaz vlasnistva.HVALA!

Poštovani,

 

Prema odredbi čl. 26 Zakona o obligacionim odnosima, ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora (posebna forma potrebna je samo za one ugovore za koje zakon to izričito traži, gde ne spada ugovor o poklonu pokretne stvari), tako da ste Vi, onog trenutka kada ste sa svojim pokojnim rođakom postigli dogovor, zapravo zaključili usmeni ugovor. Kod ugovora o poklonu pokretne stvari, potrebna je još i predaja stvari, što znači da ste onog momenta kad Vam je pok.rođak predao ključeve i automobil, Vi postali vlasnik predmetnog vozila, jer automobil spada u tzv. „pokretne stvari“, a promet (gde spada i poklon) pokretnih stvari vrši se prostom predajom (tzv.tradicijom). Isto predviđa i odredba st.3 čl.34 Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa, prema kojoj, kada se pokretna stvar nalazi kod sticaoca po nekom pravnom osnovu, on stiče pravo svojine na nju u trenutku zaključenja pravnog posla sa vlasnikom stvari na osnovu koga se stiče pravo svojine.

 

Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa u čl. 28 takođe propisuje da savesni i zakoniti držalac pokretne stvari, na koju drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine na tu stvar održajem protekom tri godine, tako da bi Vi u svakom slučaju postali vlasnik negde tokom 2012.g. i da nije bilo poklona.

 

Međutim, kako ne postoji nijedan pisani dokument koji to potvrđuje i pošto, nažalost, Vaš rođak nije više u životu da to potvrdi, bilo bi dobro kada bi imali nekog drugog koji bi mogao da posvedoči o činjenicama vezanim za Vaš slučaj (konkretno da Vam je pok.rođak poklonio automobil) što je, po mom mišljenju, najbitnije iz 2 razloga: prvo, time bi ste dokazali da ste postali vlasnik još 2009.g. i drugo, to bi predstavljao pravni osnov sticanja i Vas činilo, pored savesnog i zakonitim držaocem stvari, mada u tom slučaju pozivanje na održaj ne bi bilo ni potrebno.

 

Bitno je da ste savestan držalac, što znači da, ako neko treće lice tvrdi da polaže neko pravo na predmetni automobil, Vi niste znali niti ste mogli da znate za to, jer nesavesni držalac nikada ne može steći pravo svojine, i da ste zakoniti držalac, što znači da imate punovažan pravni osnov koji je potreban za sticanje prava svojine, što je svakako ugovor o poklonu, i da stvar nije pribavljena silom, prevarom ili zloupotrebom poverenja.

 

Stoga bih Vam savetovao da sa overenom izjavom svedoka da je poklon učinjen 2009.g. pokušate najpre da u sve završite u MUP-u, koji će Vam nadam se izaći u susret i omogućiti preregistraciju na Vaše ime.

 

U suprotnom, možete podneti tužbu za utvrđenje prava svojine i predložiti da se kao svedok sasluša to lice, a možete se pozvati i na održaj, u kom slučaju treba da dokažete da je automobil u Vašem posedu minimum 3 godine, a možete imati problema samo ako ne možete da dokažete pravni osnov, odnosno da ste zakoniti držalac, jer u tom slučaju, pravo svojine stičete tek nakon 10 godina od poklona, dakle 2019.g.

 

 

Sa poštovanjem,

 

Vukotić Marko, dipl.pravnik.