Pitanje: Poštovani, prijavila sa muža, sa kojim ne živim više od godinu dana za pretnje nasiljem. Od momenta kada sam ga prijavila, pretnje su prestale. Kada sam pozvana da svedočim, sudija mi je savetovala da ne svedoči da ne bi prolazila kroz torturu a i pretnje su prestale. Sada sam pozvana da dam izjavu o odlaganju krivičnog gonjenja pa me zanima šta to znači, da li ću u koliko potpišem krivično odlaganje imati pravo ponovo da ga prijavim u koliko se pretnje ponove i ko u ovakvom slučaju snosi sudske troškove.

Poštovani,

 Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih mera:

1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu,

2) da plati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove,

3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad,

4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja.

5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;

6) da se podvrgne psihosocijalnoj terapiji.

7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom,

8) da položi vozački ispit, obavi dodatnu vozačku obuku ili završi drugi odgovarajući kurs.

Da bi doslo do primene odlagnja krivičnog gonjenja mora se saglasti oštećeni pre svih, tj. Vi, a  ako ne želite da se na taj način reši problem, već želite da u krivičnom postupku rešite problem, do odlaganja krivičnog gonjenja neće doći.

Ukoliko ste potpisali odlaganje krivičnog gonjenja, a pretnje i nasilje se ponovi, Vi možete ponovo prijaviti supruga, jer se odlaganje ne odnosi na buduća dela.

Mladi Pro Bono