Molim Vas da mi pomognete odnosno da me usmerite oko prodaje stana. Stan smo ja i suprug uzeli na otplatu na 480 meseci.Do sada smo isplatili 240 rata.Zbog promene posla supruga hteli bi smo da ga prodamo. Mozemo li sa buducim kupcem da se dogovorimo da se i dalje nastavi sa isplatom uz njegovu saglasnost ili mora da se ispostuje neka druga pravna procedura sa firmom kojoj ulacujemo rate

Poštovani,

 

Shodno odredbi čl. 447 Zakona o obligacionim odnosima (u daljem zekstu ZOO), ako je stan obezbeđen hipotekom, Vi sa kupcem možete zaključiti ugovor o kupoprodaji, kojim bi predvideli da on preuzme dug prema hipotekarnom poveriocu, u kom slučaju će se smatrati da je hipotekarni poverilac dao pristanak na ugovor o preuzimanju duga ako ga na pismeni poziv otuđioca (u ovom slučaju to bi bili Vi i Vaš suprug) ne odbije u roku od 3 (tri) meseca od prijema pismenog poziva, pri čemu se u pismenom pozivu poveriocu  mora skrenuti pažnja na ovu posledicu, inače će se smatrati kao da poziv nije upućen.

Takođe, prema odredbama čl. 446 ZOO, Vi i Vaš suprug možete sa kupcem zaključiti Ugovor o preuzimanju duga, ali takav ugovor bi imao pravno dejstvo ugovora o preuzimanju ispunjenja, sve dok poverilac ne bude dao svoj pristanak, kao i u slučaju da ga on odbije, jer je za promenu dužnika potreban pristanak poverioca, dakle u ovom slučaju banke ili druge institucije kome već dugujete preostale rate, jer poveriocu nije svejedno ko mu je dužnik (zbog toga npr. banke pre odobravanja kredita, proveravaju kreditnu sposobnost lica koje traži kredit, što podrazumeva kontrolu primanja, pokretnu i nepokretnu imovinu i uopšte ukupno imovinsko stanje).

Pošto je u svakom slučaju pristanak poverioca neophodan, savetujem Vam da ipak pre zaključivanja bilo kakvog ugovora, zajedno sa potencijanim kupcem odete kod te firme, koja će, nakon provere kupčeve platežne moći, ili prihvatiti ili odbiti da se saglasi sa promenom dužnika. Ako se saglase preuzimalac (kupac) stupa na mesto pređašnjeg dužnika (Vas), a Vi se oslobađate obaveze (st.1 čl.448 ZOO), osim što, ako nije drugačije ugovoreno, kupac ne bi odgovarao za nenaplaćene kamate koje su dospele do preuzimanja (st.2 čl. 449 ZOO).

Međutim, moram da naglasim da, ako je u vreme poveriočevog pristanka na ugovor o preuzimanju duga preuzimalac bio prezadužen, a poverilac to nije znao niti je morao znati, Vi se ne bi oslobodili obaveze, a ugovor o preuzimanju duga bi imao dejstvo ugovora o pristupanju dugu (st.2 čl.448 ZOO).

 

Sa poštovanjem,

Marko Vukotić, dipl.pravnik.