Moj rođak je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 2 meseca. Presuda je pravosnažna i izvršna od 7.11.2012. godine. On se na izdržavanje kazne javio 17.12.2012.godine. Koliko mu po zakonu sleduje amnestija?

Poštovani,

Prema odredbama člana 1. Zakona o amnestiji (Sl. glasnik RS”, br. 107/2012) lica pravnosnažno osuđena za krivična dela koja su propisana zakonima Republike Srbije ili su bila propisana zakonima koji su prestali da važe, a koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Republici Srbiji oslobađaju se izvršenja 25% izrečene kazne zatvora.

Upravnik zavoda za izvršenje krivičnih sankcija dužan je da u roku od 24 časa od dana stupanja na snagu ovog zakona u pisanoj formi obavesti sud koji je sudio u prvom stepenu da osuđeni podleže amnestiji, kao i o datumima početka izvršenja i isteka kazne (član 7. Zakona o amnestiji Sl. glasnik RS”, br. 107/2012 ).

 

Mladi Pro Bono