Da li mi mozete reci da li neko ko je krivicno gonjen ili osudjivan (lezao zatvorsku kaznu), moze da se zaposli kao profesor-nastavnik u skoli, nakon zavrsenog fakulteta? Hvala unapred

Poštovani,

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (čl. 120. st. 1. tač. 3.) predviđeno je da se u obrazovnoj ustanovi (predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi) ne može zaposliti lice koje je osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i lice koje je osuđivano za sledeća krivična dela bez obzira na visinu kazne:

– nasilje u porodici;

– oduzimanje maloletnog lica;

– zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica;

– rodoskrvnjenje;

– primanje mita;

– davanje mita;

– za sva dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode (čl. 178-186 Krivičnog zakonika);

– za sva dela iz grupe krivičnih dela protiv pravnog saobraćaja (čl. 355-358 KZ);

– za sva dela iz grupe krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (čl. 370-393a KZ).

Takođe, ovom prilikom bih Vam nskrenuo pažnju na postojanje instituta rehabilitacije koja predviđa da lica koja su bila osuđena za određeno krivično delo nakon odslužene  kazne pod određenim uslovima se smatraju neosuđivanim. U našem pravu postoje dve vrste rehabilitacije: zakonska i sudska. Zakonska se daje licima koja nisu bila osuđivana pre odsluženja kazne za koju nastupa rehabilitacija i za nju je specifično da nastupa po samom zakonu ako lice kome se daje po proteku potrebnog vremena ne učini novo krivično delo (čl. 98. KZ). Zakonska rehabilitacija nastupa ako:

1.) lice koje je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena, u roku od godinu dana od pravnosnažnosti presude, odnosno rešenja ne učini novo krivično delo;

2.) lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo;

3.) lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;

4.) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;

5.) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine, u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

Sudska rehabilitacija može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko tri do pet godina, ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo krivično delo (čl. 99. KZ). Sud u ovom slučaju neće datu rehabilitaciju po automatizmu već ce ceniti držanje učinioca nakon odslužene kazne, da li je u skladu sa svojim mogućnostima naknadio štetu oštećenom i sl.

Vaš Pro Bono