Vanbračni drugovi (u vanbračnoj zajednici žive 34 god.).Jedan jedan bračni drug koji bi bio poklonoprimac je strani državljanin (ima stalno prebivalište u R.Srbiji, na adresi supruge)žele da zaključe Ugovor o poklonu kuće. Da li imaju pravo na poresko oslobodjenje, i kako da dokažu poreskom organu zajednicu života? S poštoavanjem!

Poštovani,

Porodičnim zakonom RS propisano je da su bračni i vanbračni partneri izjednačeni u svim pitanjima osim u pogledu nasleđivanja. Ova je odredba relevatna za Vašu situaciju, jer je
odredbom člana 21 stav 1 tačka 3) Zakona o porezima na imovinu propisano je da porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik, odnosno
poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan nasleđeni,
odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem, odnosno
poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu
najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema
poklona. Međutim, imajući u vidu prethodno pomenutu odredbu Porodičnog zakona, zaključujemo da vi, budući da niste naslednik, takođe ne potpadate ni pod poresko oslobođenje. Dakle, Vi ćete biti obveznik poreza na poklon, i to po stopi od 2,5% koja će se zaračunati na poresku osnovicu – u novcu izraženu verdnost nepokretnosti.

Vaš Mladi Pro Bono