Poštovani, možete li mi reći da li izvršenje krivičnog dela koje se ne goni po službenoj dužnosti (već po privatnoj tužbi) aktivira prethodnu uslovnu osudu tj. da li ta prethodna uslovna osuda u tom slučaju postaje izvršna.

Poštovani,

Vaše pitanje nije najjasnije formulisano, ali iz svega iznetog pretpostavljamo da se odnosi na opozivanje uslovne osude. Član 67 Krivičnog zakonika propisuje uslove pod kojima može doći do opozivanja uslovne osude koja je na snazi. Sud će obavezno opozvati uslovnu osudu, ako osuđeni u vreme proveravanja učini jedno ili više krivičnih dela za koja je izrečena kazna zatvora od dve godine ili u dužem trajanju. Međutim, sud može opozvati uslovnu osudu i ako osuđeni u vreme proveravanja učini jedno ili više krivičnih dela za koja je izrečena kazna zatvora manja od dve godine ili novčana kazna, pošto oceni sve okolnosti koje se odnose na učinjena krivična dela i učinioca, a posebno srodnost učinjenih krivičnih dela, njihov značaj i pobude iz kojih su učinjena. Pri tome sud je vezan zabranom izricanja uslovne osude, ako učiniocu za krivična dela utvrđena u uslovnoj osudi i za nova krivična dela treba izreći kaznu zatvora od dve godine ili u dužem trajanju. To znači da ukoliko biste bili osuđeni za to novo krivično delo i ako bi za krivična dela utvrđena u uslovnoj osudi i novo krivično delo bila izrečena jedinstvena kazna zatvora od dve godine ili veća, sud ne bi mogao ponovo izreći uslovnu osudu. 

Dakle, kriterijum za opozivanje uslovne osude je težina kazne propisane za novo krivično delo, bez obzira da li se za to delo goni po službenoj dužnosti ili privatnoj tužbi.

Mladi Pro Bono