Poštovani, molim da mi odgovorite na ovo pitanje, kad se ugovor o doživotnom izdržavanju smatra ništavim? Hvala unapred.

Poštovani,

 

Prema Zakonu o nasleđivanju Srbije, ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. U suprotnom, ugovor je ništav (čl. 195).

Poseban slučaj ništavosti ugovora odnosi se na ugovor u kome je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti i stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično), ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva (čl. 196).

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve.

Rok od jedne godine ne može početi da teče pre smrti primaočeve. (čl. 203).

Skrećemo Vam pažnju da se ugovor o doživotnom izdržavanju može i raskinuti i to ako se međusobni odnosi ugovornika iz bilo kog uzroka toliko poremete da postanu nepodnošljivi, odnosno ako se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano.

Sud može, na zahtev jedne ili druge ugovornice, njihove odnose iznova urediti ili raskinuti (čl. 201 i 202.).

Mladi Pro Bono