Poštovani, Kada želi da se doda još jedno prezime iz ličnih razloga, jel moguće i koja je procedura, punoletan sam.

Poštovani,

Pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje. Zahtev za promenu ličnog imena koje se sastoji od imena i prezimena,  može podneti nadležnom opštinskom organu uprave samo lice čije se ime menja, odnosno njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik. 

Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište. Opštinska uprava koja prihvati zahtev za promenu ličnog imena dužna je da o tome obavesti nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u matičnu knjigu rođenih i venčanih i organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono