Postovani, dobio sam opomenu pred tuzbu od osiguravajuceg drustva u kojoj pise da su prelistavanjem knjiga ustanovili da nisam platio AO polisu za 2010/2011 godinu. Ja sam naravno platio u celokupnom iznosu polisu prilikom registracije, ali nemam nikakvu priznanicu jer samim tim sto sam dobio polisu, trebalo bi da znaci da sam je platio. Molim Vas, recite mi da li je ovo jedan od pokusaja “ako prodje-prodje“ koji bi trebalo ignorisati ili imaju prava da potrazuju novac? Nije mi jasno zasto potrazuju novac od mene. Zar ne bi trebalo da potrazuju od agencije koja mi je izdala osiguranje? Od isteka te polise proslo je skoro dve godine. Unapred hvala

Poštovani,

 

Prema odredbi čl.228 Zakona o parničnom postupku, stranka je dužna da iznese činjenice i predloži dokaze na kojima zasniva svoj zahtev, te bi u parničnom postupku tužilac, u ovom slučaju to je društvo za osiguranje, pred sudom trebalo da dokaže kako je došlo do toga da Vam polisa bude izdata, a da niste uplatili premiju osiguranja, jer shodno odredbi st.2 čl.912 Zakona o obligacionim odnosima ( u daljem tekstu ZOO ) “Premija se plaća u ugovorenim rokovima, a ako treba da se isplati odjednom, plaća se prilikom zaključenja ugovora, dok prema odredbi st.3 čl.913 ZOO “ako ugovarač osiguranja premiju koja je dospela posle zaključenja ugovora ne plati do dospelosti, niti to učini koje drugo zainteresovano lice, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu po isteku roka od trideset dana od dana od kada je ugovaraču osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguravača sa obaveštenjem o dospelosti premije ali s tim da taj rok ne može isteći pre nego što protekne trideset dana od dospelosti premije”, dok odredba st.4 istog člana ZOO predviđa da “u svakom slučaju, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu ako premija ne bude plaćena u roku od godine dana od dospelosti” i kako ste izvršili registraciju vozila, kada odredba st.1 čl. 20 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju ( u daljem tekstu ZOOS) predviđa da je Vlasnik motornog vozila, čije vozilo podleže obavezi registracije, dužan da pri registraciji motornog vozila, produženju registracije i izdavanju probnih tablica, organu nadležnom za registraciju podnese dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od autoodgovornosti., a odredba st.3 čl.5 Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila predviđa da je uz zahtev za registraciju vozila potrebno priložiti dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila), dok je odredbom st.4 istog člana propisano da se vozilo neće registrovati ako nema potrebne priloge iz st.3.

Opreza radi, savetujem Vam da posetite agenciju koja Vam je izdala polisu i koja bi u svojoj arhivi trebalo da poseduje primerak uplatnice i tražite da Vam izdaju dokaz o uplati, čime bi ste dokazali da ste svoju obavezu uredno izmirili, mada postoji mogućnost da je u pitanju jedna od mnogih sumnjivih agencija koja je naplatila premiju, ali o tome nije obavestila društvo za osiguranje, već je naplaćeni iznos zadržala za sebe, zbog čega osiguravač nema podataka o uplati.

 

 

S’poštovanjem,

 

Vukotić Marko, dipl.pravnik.