Kada nastupa zastarelost kazne od dve godine i šest meseci za krivično delo prevare? Hvala veliko.

Poštovani,

Prema čl. 105, Krivičnog zakonika Srbije, izrečena kazna zatvora ne može se izvršiti kada proteknu tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine, u šta spada i kazna u trajanju od dve godine i šest meseci koju ste naveli.

U čl. 107, definisan je tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne:

(1) Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna, a ako je uslovna osuda opozvana – od dana kad je odluka o opozivanju postala pravnosnažna.

(2) Ako je aktom amnestije ili pomilovanja ili odlukom suda po vanrednom pravnom leku izrečena kazna smanjena, vreme potrebno za nastupanje zastarelosti određuje se prema novoj kazni, ali se tok zastarelosti računa od ranije pravnosnažne presude.

(3) Zastarelost ne teče za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti.

(4) Zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne.

(5) Svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče.

(6) Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne.

(7) U slučaju nastupanja zastarelosti iz stava 6. ovog člana započeto izvršenje kazne obustavlja se.

 

Mladi Pro Bono