Greskom mi je jedan americki site uplatio XXX eura na racun. Zanima me da li mogu da me tuze i da li mogu nekad kasnije da mi skinu novac sa kartice bez moje dozvole?

Poštovani,

u pitanju je situacija koja se u pravu naziva neosnovanim obogaćenjem ili sticanjem bez osnova. Naš Zakon o obligacionim odnosima sticanje bez osnova definiše na sledeći način: Kad je neki deo imovine jednog lica prešao na bilo koji način u imovinu nekog drugog lica, a taj prelaz nema svoj osnov u nekom pravnom poslu ili u zakonu, sticalac je dužan da ga vrati, a kad to nije moguće – da naknadi vrednost postignutih koristi (čl. 210. st. 1. ZOO). Iz ovoga jasno proizilazi da ste dužni da vratite iznos koji je bez pravnog osnova prešao u Vašu svojinu. Takođe, pošto znate da iznos koji je prešao u Vašu imovinu u nju prešao bez valjanog pravnog osnova po Zakonu se smatrate nesavesnim i web sajt koji je izvršio uplatu može tražiti i zakonsku zateznu kamatu za primljeni iznos počev od dana kada su pare prebačene na Vaš račun (čl. 214. ZOO). Što se tiče podnošenja tužbe, ona se po našem Zakonu može podneti u roku od 10 godina od momenta sticanja, a nakon toga se možete pozvati na zastarelost potraživanja (čl. 371. ZOO).

Takođe, napomenuo bih Vam da u konkretnom slučaju ne mora doći do nadležnosti naših sudova niti do primene našeg Zakona o obligacionim odnosima, budući da se radi o odnosu sa elementom inostranosti. To znači da se može uspostaviti i nadležnost američkog sudstva i primene njihovog zakona ukoliko dođe do eventualne tužbe od strane web sajta. U tom slučaju moguće je da su rešenja američkog zakona drugačija od naših i da su propisani drugačiji uslovi za rešavanje neosnovanog obogaćenja.

Što se tiče prenosa novca sa Vašeg računa, to ne bi bilo moguće da se izvrši bez Vašeg ovlašćenja. Jedino bi bilo moguće nakon osuđujuće presude u eventualnom sudskom postupku da se u izvršnom postupku prenesu sredstva sa Vašeg računa.

Vaš Pro Bono