Poštovani, pre četiri meseca, zaključila sam kupoprodajni ugovor sa prodavcem koji se obavezao da će u roku ( koji je pre dva dana istekao ) izvršiti odredjene prepravke u tom stanu. U jednom članu, navedeno je da će se ugovor, ukoliko se navedeno ne ispuni, biti raskinut. Uslovi nisu ispunjeni, a prodavac predlaže da mi umesto tog, proda dva manja stana, što meni i odgovara. Da li se može napraviti Aneks Ugovora ili da se glavni Ugovor raskine i radi potpuno novi ugovor? Da li se može raditi aneks, ukoliko se menja bitan element ugovora ( predmet ), pa čak i kada su ugovorne strane iste?

Poštovana,

Na osnovu navedenog, može se izvesti zaključak da je predmetni ugovor raskinut po samom zakonu. Naime, član 125 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima propisuje: Kad ispunjenje obaveze u određenom roku predstavlja bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuni obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu. Ova pravila važe kako u slučaju kad su ugovorne strane predvidele da će se ugovor smatrati raskinutim ako ne bude ispunjen u određenom roku (što je slučaj sa ugovorom koji ste prodavac i Vi zaključili), tako i onda kad je ispunjenje ugovora u određenom roku bitan sastojak ugovora po prirodi posla.

Međutim Zakon predviđa mogućnost da se u takvim slučajevima ugovor održi na snazi: Ali, poverilac može održati ugovor na snazi, ako po isteku roka, bez odlaganja, obavesti dužnika da zahteva ispunjenje ugovora (član 125 stav 2 Zakona). Kako Vi nemate interes da raskinuti ugovor održite na snazi i da dužnik (prodavac) izvrši svoju obavezu izvršenja prepravki na stanu koji je predmet ugovora, jer ne želite da predmetni stan kupite, taj ugovor ostaje raskinut po zakonu. Preostaje Vam da sa prodavcem iz ugovora zaključite novi ugovor čiji su predmet dva potpuno druga stana.

Mladi Pro Bono