Poštovani, moje pitanje glasi: U slučaju da se prilikom postupka restitucije, prijavi samo jedan naslednik, a drugi npr. ne podnese zahtev, ili ne želi da učestvuje u tome, da li će vraćena imovina pripasti u celosti onom nasledniku koji je predao zahtev?

Poštovani,

naslednik bivšeg vlasnika oduzete imovine koji nije obuhvaćen zahtevom za restituciju (moguće je da svi naslednici podnesu zajednički zahtev ili da svaki naslednik podnese poseban zahtev)  neće moći da ostvari pravo po osnovu restitucije. To znači da njegov deo neće pripasti ostalim naslednicima već da neće ni biti predmet ovog postupka. U Vašem primerom sa dva naslednika od kojih bi svakome pripadala po ½ zaostavštine to znači da bi se Vama vratila polovina oduzete imovine, a da se druga polovina ne bi ni vraćala jer drugi naslednik nije podneo zahtev.

Ipak, jedina opcija da Vi nasledite celokupnu imovinu je da i drugi naslednik podnese zahtev zajedno sa Vama i da po okončanju postupka restitucije Vam pokloni svoj deo ili da u toku postupka pred Agencijom za restituciju zaključite sporazum o načinu raspodele imovine, ukoliko je u pitanju vraćanje imovine u naturalnom obliku.

Vaš Pro Bono